Musep Logo_50_rounded_COLOURS_Letz-X.jpg

Musik an der Grondschoul!

 

Eist Zil ass et, fir de Museksunterrecht an dem Enseignement Fondamental ze fërderen. Fir dat Zil ze erreechen, bidde mer eng Partie verschidden Aktvitéiten un. Mir organiséiere Coursen uechter d'Joer, mol eleng, mol mat aneren Organisatiounen zesummen. De groussen Uklang deen dës Coursë fanne weist eis, dass an dësem Beräich eng grouss Nofro besteet. Eis Course sinn och vum IFEN als prioritär agestuft Mir bidden ënnert "downloads" Material u fir mat de Kanner ze schaffen. Dëse Beräich gëtt natiirlech stänneg erweidert. Ausserdem kënnt eis Zeitung, den @llegro. mat Ureegungen, Iddien a Material eraus.

6 mol am Joër reese mer a Schoulen uechter d'Land a bidden do Muséksdeeg fir d'Kanner am Fondamental un.

Mir hoffen, esou en Deel fir d'Förderung vum Museksunterricht an de Schoulen bäidroen ze kënnen.

18. März 2022

Assemblée Générale den 29. März

Hei fannt der Infos zu eiser AssembléeGénérale

24. November 2021

Mir Sangen!

Ënnert "Mir Sangen" fannt der 3 Videoen zur Reeditioun vum rosae Gesangsbuch. Vill Spaass beim Kucken!

26. September 2021

Nei Coursen online

Kuckt emol era bei "Cours". Do sinn eng Partie nei Saache bäikomm. Et dréit sech natiirlech an der Haaptsaach em den neie "Mir Sangen".