Musep Logo_50_rounded_COLOURS_Letz-X.jpg

Musik an der Grondschoul!

 

Eist Zil ass et, fir de Museksunterrecht an dem Enseignement Fondamental ze fërderen. Fir dat Zil ze erreechen, bidde mer eng Partie verschidden Aktvitéiten un. Mir organiséiere Coursen uechter d'Joer, mol eleng, mol mat aneren Organisatiounen zesummen. De groussen Uklang deen dës Coursë fanne weist eis, dass an dësem Beräich eng grouss Nofro besteet. Eis Course sinn och vum IFEN als prioritär agestuft Mir bidden ënnert "downloads" Material u fir mat de Kanner ze schaffen. Dëse Beräich gëtt natiirlech stänneg erweidert. Ausserdem kënnt eis Zeitung, den @llegro. mat Ureegungen, Iddien a Material eraus.

6 mol am Joër reese mer a Schoulen uechter d'Land a bidden do Muséksdeeg fir d'Kanner am Fondamental un.

Mir hoffen, esou en Deel fir d'Förderung vum Museksunterricht an de Schoulen bäidroen ze kënnen.

26. September 2021

Nei Coursen online

Kuckt emol era bei "Cours". Do sinn eng Partie nei Saache bäikomm. Et dréit sech natiirlech an der Haaptsaach em den neie "Mir Sangen".

27. Juni 2021

@llegretto Nummer 4

Hei fannt dir eisen @llegretto Nummer 4.

24. Juli 2021

Mir Sangen!

Wi der gesidd ass en neie Button bäikomm: Mir Sangen! D'MUSEP huet an Zesummenaarbécht mat dem SCRIPT an de Linsterstudios en neit Geesangsbuch op der Basis vum rosae Gesangsbuch gemat.

Klickt op de Link oder op de Button fir méi gewuer ze ginn!