top of page

Eist Zil ass et, fir de Museksunterrecht an dem Enseignement Fondamental ze fërderen. Fir dat Zil ze erreechen, bidde mer eng Partie verschidden Aktvitéiten un. Mir organiséiere Coursen uechter d'Joer, mol eleng, mol mat aneren Organisatiounen zesummen. De groussen Uklang deen dës Coursë fanne weist eis, dass an dësem Beräich eng grouss Nofro besteet. Eis Course sinn och vum IFEN als prioritär agestuft Mir bidden ënnert "downloads" Material u fir mat de Kanner ze schaffen. Dëse Beräich gëtt natiirlech stänneg erweidert. Ausserdem kënnt eis Zeitung, den @llegro. mat Ureegungen, Iddien a Material eraus.

6 mol am Joër reese mer a Schoulen uechter d'Land a bidden do Muséksdeeg fir d'Kanner am Fondamental un.

Mir hoffen, esou en Deel fir d'Förderung vum Museksunterricht an de Schoulen bäidroen ze kënnen.

NEWS

Musep.jpg
Meisch 1.jpg

Assemblée Générale

Musep

Ee ganz besonneg flotte Besuch op eiser AG de 14. Mäerz 2023.

Meisch 2.jpg
Foto.jpg

Iwwerreechung vun de MUSEP-Plaquetten

Am Kader vun de MUSEPGruppen goufen dëst Joer fir d’éischt MUSEP-Plaquettë verdeelt. 
 

Ausgezeechent goufen déi Schoulen, déi scho säit Jore minimum 1 MUSEPGrupp an hirer Schoul ubidden.

Foto iwwerreechung.jpg
Allegro_Site.jpg

Musep Maskottchen

bottom of page